Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ” Thành phố - Tổ chức kiểm tra thực hiện mô hình “ 3 giảm – 4 giữ” trên địa bàn.

Thông tin Kinh tế xã hội  
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ” Thành phố - Tổ chức kiểm tra thực hiện mô hình “ 3 giảm – 4 giữ” trên địa bàn.
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ” Thành phố  vừa tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện mô hình “ 3 giảm – 4 giữ” tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lưu trữ hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong thực hiện mô hình, và trực tiếp xuống khảo sát tại các khu dân cư.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các phường, xã trong việc triển khai thực hiện mô hình “ 3 giảm – 4 giữ” trên địa bàn. Đồng thời kịp thời phát hiện các cách làm hay, sáng tạo hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề ra các giải pháp thúc đẩy mô hình trong thời gian tới.

Qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, đấu tranh có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Vy Lan- Đức Quang