Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Lao động
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp xã
Nội dung

 Trình tự thực hiện:

- Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp  xã

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          Kết quả thực hiện TTHC: Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

 - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.