Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử

 

CẤP THÀNH PHỐ

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Bùi Văn Hùng

Bí thư Thành ủy thành phố Phủ Lý

buivanhung@hanam.gov.vn

Nguyễn Anh Chức

Chủ tịch UBND thành ph

nguyenanhchuc@hanam.gov.vn

Nguyễn Nhân Quý

Phó chủ tịch HĐND thành phố

nguyennhanquy@hanam.gov.vn

Lê Văn Dũng

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

levandung@hanam.gov.vn

Trương Quốc Bảo

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

truongquocbao@hanam.gov.vn

Lê Nguyên Ngọc

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

lenguyenngoc@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 

ubndpl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Quế

 

nguyenthique@hanam.gov.vn

Lê Thị Thu

 

lethithu@hanam.gov.vn

Lương Thị Ngọc Nghĩa

 

luongthingocnghia@hanam.gov.vn

Phan Thanh Hải

 

phanthanhhai@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hiền

 

nguyenthihien.pl@hanam.gov.vn

Trần Văn Thường

 

tranvanthuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

nguyenthithuhuonga@hanam.gov.vn

Nguyễn Bá Toàn

 

nguyenbatoan@hanam.gov.vn

Lại Thị Hiên

 

laithihien.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hạnh

 

nguyenthihanh.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Trang Dung

 

nguyentrangdung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

nguyenthithanhhang@hanam.gov.vn

Lê Nguyên Ngọc

 

lenguyenngoc@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Minh Hiếu

 

dothiminhhieu@hanam.gov.vn

Phạm Thanh Vân

 

phamthanhvan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thu Thuỷ

 

nguyenthuthuy@hanam.gov.vn

Lương Thị Bích

 

luongthibicha@hanam.gov.vn

Nghiêm Thu Thu Hoài

 

nghiemthuthuhoai@hanam.gov.vn

Khương Thị Hiền

 

khuongthihien@hanam.gov.vn

Mai Thị Ngân

 

maithingan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Nga

 

nguyenthimainga@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Phương

 

nguyenthiphuong.pl@hanam.gov.vn

Ngô Bích Tuệ

 

ngobichtue@hanam.gov.vn

Trương Thị Mai Hoa

 

truongthimaihoa@hanam.gov.vn

Trần Hữu Sáu

 

tranhuusau@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo

 

nguyenthithao.pl@hanam.gov.vn

Hồ Thị Trang Trà

 

hothitrangtra@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Tho

 

dothitho@hanam.gov.vn

Trần Văn Hiệp

 

tranvanhiep@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Bằng

 

dothibang@hanam.gov.vn

Nguyễn Công Hiệp

 

nguyenconghiep@hanam.gov.vn

Trần Thị Yến

 

tranthiyen.pl@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Thu Huế

 

dothithuhue@hanam.gov.vn

Nguyễn Hà Anh Tuấn

 

nguyenhaanhtuan@hanam.gov.vn

Quyền Thị Tuyết Lệ

 

quyenthituyetle@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thư

 

vuthithua@hanam.gov.vn

Vũ Thị Lan Hương

 

vuthilanhuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hiếu

 

nguyenngochieu@hanam.gov.vn

Phạm Thị Hương Thu

 

phamthihuongthu@hanam.gov.vn

Trần Huy Quân

 

tranhuyquan@hanam.gov.vn

Trần Thị Đào

 

tranthidao@hanam.gov.vn

Đỗ Quốc Hoàn

 

doquochoana@hanam.gov.vn

Nguyễn Minh Đức

 

nguyenminhduc@hanam.gov.vn

Phạm Thị Thương

 

phamthithuong@hanam.gov.vn

Trần Đức Kiên

 

tranduckien.pl@hanam.gov.vn

Lê Thị Hà

 

lethiha.pl@hanam.gov.vn

Phạm Minh Đạo

 

phamminhdao@hanam.gov.vn

Trần Đức Thọ

 

tranductho@hanam.gov.vn

Phạm Thị Bích Ngọc

 

phamthibichngoc.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hoa

 

nguyenthihoa.pl@hanam.gov.vn

Hoàng Quang Trung

 

hoangquangtrung@hanam.gov.vn

Phạm Thị Thu Trang

 

phamthithutrang.pl@hanam.gov.vn

Lê Anh Sơn

 

leanhson@hanam.gov.vn

Lữ Anh Tuấn

 

luanhtuan@hanam.gov.vn

Phan Thế Mỹ

 

phanthemy@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thêm

 

vuthithem@hanam.gov.vn

Vũ Mạnh Hùng

 

vumanhhunga@hanam.gov.vn

Lê Thu Hằng

 

lethuhang.pl@hanam.gov.vn

Phạm Chí Thống

 

phamchithong@hanam.gov.vn

Vũ Hữu Nam

 

vuhuunam@hanam.gov.vn

Vũ Đắc Việt

 

vudacviet@hanam.gov.vn

Trần Thị Thanh Ánh

 

tranthithanhanh@hanam.gov.vn

Trần Thị Như Trang

 

tranthinhutrang@hanam.gov.vn

Trần Thị Hậu

 

tranthihau@hanam.gov.vn

Đỗ Quốc Hoan

 

doquochoanb@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thuý Hà

 

nguyenthithuyha.pl@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Hường

 

trinhthihuong@hanam.gov.vn

Hà Tuấn Anh

 

hatuananh@hanam.gov.vn

Phạm Thị Huệ

 

phamthihue.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Quốc Tuấn

 

nguyenquoctuan.pl@hanam.gov.vn

Phạm Văn Giang

 

phamvangiang@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

 

nguyenvandung.pl@hanam.gov.vn

Bùi Thị Huyền Trang

 

buithihuyentrang@hanam.gov.vn

Trần Hồng Đạt

 

tranhongdat@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình

 

nguyenthanhbinha@hanam.gov.vn

Lê Thị Hường

 

lethihuong.pl@hanam.gov.vn

Lê Thị Ngọc Minh

 

lethingocminh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Khánh Phượng

 

nguyenthikhanhphuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Trọng Sự

 

nguyentrongsu@hanam.gov.vn

Phạm Minh Đán

 

phamminhdan@hanam.gov.vn

Trần Thị Bình

 

tranthibinhb@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Tùng

 

nguyenquangtung@hanam.gov.vn

Trần Trọng

 

trantrong@hanam.gov.vn

Trịnh Huy Cường

 

trinhhuycuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

 

nguyentiendung.pl@hanam.gov.vn

Trần Anh Tuấn

 

trananhtuan@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thu

 

vuthithub@hanam.gov.vn

Văn Thị Kim Dung

 

vanthikimdung@hanam.gov.vn

Trần Huy Thắng

 

tranhuythang@hanam.gov.vn

Vũ Đức Bình

 

vuducbinh@hanam.gov.vn

Lương Trọng Phụng

 

luongtrongphung@hanam.gov.vn

Đinh Ngọc Ninh

 

dinhngocninh@hanam.gov.vn

Trương Ngọc Quảng

 

truongngocquang@hanam.gov.vn

Nguyễn Cao Cường

 

nguyencaocuong@hanam.gov.vn

Lê Thị Lượng

 

lethiluong@hanam.gov.vn

Vũ Hải Long

 

vuhailong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình

 

nguyenthanhbinhb@hanam.gov.vn

Phạm Thuý Đông

 

phamthuydong@hanam.gov.vn

Trần Công Hậu

 

tranconghau@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

nguyenthithanhvan@hanam.gov.vn

Đỗ Tùng Thanh

 

dotungthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Việt Hoàng

 

nguyenviethoang@hanam.gov.vn

Đoàn Thị Huệ

 

doanthihue.pl@hanam.gov.vn

Phạm Xuân Thuỷ

 

phamxuanthuy.tp@hanam.gov.vn

Phạm Hồ Bắc

 

phamhobac@hanam.gov.vn

Hoàng Thị Hường

 

hoangthihuong@hanam.gov.vn

Từ Thị Thông

 

tuthithong@hanam.gov.vn

Đậu Hoa Lưu

 

dauhoaluu@hanam.gov.vn

Trần Thị Việt Hà

 

tranthivietha@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Quyên

 

nguyenthilequyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

nguyenthimyhanh@hanam.gov.vn

Vũ Văn Hiển

 

vuvanhiena@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

nguyenthithuhuongb@hanam.gov.vn

Phan Thanh Hồng

 

phanthanhhong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thơm

 

nguyenthithom@hanam.gov.vn

Trần Thị Hồng Thắm

 

tranthihongtham@hanam.gov.vn

Lê Hồng Hà

 

lehongha@hanam.gov.vn

Trịnh Tuyết Lan

 

trinhtuyetlan@hanam.gov.vn

Bùi Thị Diễm Kiều

 

buithidiemkieu@hanam.gov.vn

Vũ Thị Xuân

 

vuthixuan@hanam.gov.vn

Lê Quang Thanh

 

lequangthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Trần Cường

 

nguyentrancuong@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Hằng

 

tranthithuhang.pl@hanam.gov.vn

Vũ Văn Hiển

 

vuvanhienb@hanam.gov.vn

Hoàng Bích Thuận

 

hoangbichthuan@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Cẩm Nhung

 

dothicamnhung@hanam.gov.vn

Lương Thị Hiền

 

luongthihien@hanam.gov.vn

Lê Thị Thân Thương

 

lethithanthuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Điệp

 

nguyenthidiep.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

nguyenthithanhhoa@hanam.gov.vn

Lê Thị Hiên

 

lethihien@hanam.gov.vn

Ngô Thị Bích Loan

 

ngothibichloan@hanam.gov.vn

Tạ Ngọc Dũng

 

tangocdung@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Hùng

 

nguyentienhung@hanam.gov.vn

Trần Thị Minh Hoà

 

tranthiminhhoa@hanam.gov.vn

Hoàng Đức Quý

 

hoangducquy@hanam.gov.vn

Dương Thị Hồng Châm

 

duongthihongcham@hanam.gov.vn

Nguyễn Đức Quang

 

nguyenducquang.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Hoà

 

nguyenxuanhoa.pl@hanam.gov.vn

Cao Thị Thuý Nga

 

caothithuynga@hanam.gov.vn

Dương Thị Hải Yến

 

duongthihaiyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thái Sơn

 

nguyenthaison.pl@hanam.gov.vn

Ngô Thị Duyên

 

ngothiduyen.pl@hanam.gov.vn

Văn Tất Thành

 

vantatthanh@hanam.gov.vn

Vũ Khắc Thuấn

 

vukhacthuan@hanam.gov.vn

Trương Xuân Đồng

 

truongxuandong@hanam.gov.vn

Dương Thị Thuỷ

 

duongthithuy@hanam.gov.vn

Nguyễn Hữu Thọ

 

nguyenhuutho@hanam.gov.vn

Phạm Khắc Tung

 

phamkhactung@hanam.gov.vn

Đỗ Quang Minh

 

doquangminh@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Hoà

 

dothihoa.pl@hanam.gov.vn

Văn Tiến Dũng

 

vantiendung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Vinh

 

nguyenthanhvinh@hanam.gov.vn

Vũ Xuân Hồng

 

vuxuanhong@hanam.gov.vn

Nguyễn Huy Thọ

 

nguyenhuytho@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mơ

 

nguyenthimo.pl@hanam.gov.vn

Dương Quốc Hưng

 

duongquochung@hanam.gov.vn

Vũ Trọng Hà

 

vutrongha@hanam.gov.vn

Lại Văn Thành

 

laivanthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Học

 

nguyenvanhoc@hanam.gov.vn

Vũ Đoan Hùng

 

vudoanhung@hanam.gov.vn

Phạm Đình Tuyến

 

phamdinhtuyen@hanam.gov.vn

Đào Quang Toản

 

daoquangtoan@hanam.gov.vn

Phạm Thị Quỳnh Chi

 

phamthiquynhchi@hanam.gov.vn

Đỗ Bá Sỹ

 

dobasy@hanam.gov.vn

Tạ Hồng Điệp

 

tahongdiep@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Bân

 

nguyenvanban@hanam.gov.vn

Phạm Thị Tú Quyên

 

phamthituquyen@hanam.gov.vn

Phạm Tiến Cường

 

phamtiencuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hiếu

 

nguyenmanhhieu@hanam.gov.vn

Vũ Văn Chung

 

vuvanchung@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Thân

 

nguyenvanthan@hanam.gov.vn

Nguyễn Đức Toàn

 

nguyenductoan@hanam.gov.vn

Vũ Mạnh Hùng

 

vumanhhungb@hanam.gov.vn

Nguyễn Tuấn Anh

 

nguyentuananh@hanam.gov.vn

Bùi Thị Bích

 

buithibich@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Việt

 

nguyentienviet@hanam.gov.vn

Cao Xuân Kiền

 

caoxuankien@hanam.gov.vn

Đỗ Bá Nghĩa

 

dobanghia@hanam.gov.vn

Ngô Thị Hương

 

ngothihuong@hanam.gov.vn

Trương Trung Hiếu

 

truongtrunghieu@hanam.gov.vn

Đinh Thị Bích

 

dinhthibich@hanam.gov.vn

Lê Thị Thanh Nga

 

lethithanhnga@hanam.gov.vn

Lê Minh Đức

 

leminhduc.pl@hanam.gov.vn

Phạm Mạnh Hùng

 

phammanhhung.pl@hanam.gov.vn

Vũ Văn Dưỡng

 

vuvanduong@hanam.gov.vn

Hoàng Thu Hà

 

hoangthuha@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàn

 

nguyenvanhoan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

nguyenthiminhnguyet@hanam.gov.vn

Lại Thuý Hoa

 

laithuyhoa@hanam.gov.vn

Đỗ Mạnh Cường

 

domanhcuong@hanam.gov.vn

Lại Tiến Tuân

 

laitientuan@hanam.gov.vn

Nguyễn Hồng Thanh

 

nguyenhongthanh@hanam.gov.vn

Ngô Thị Kim Yểng

 

ngothikimyeng@hanam.gov.vn

Trần Quốc Hoàn

 

tranquochoan@hanam.gov.vn

Vũ Ngân Hà

 

vunganha@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Huế

 

tranthithuhue@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

 

nguyenthithuyduongb@hanam.gov.vn

Lê Thị Nhàn

 

lethinhan@hanam.gov.vn

Phạm Như Tuân

 

phamnhutuan@hanam.gov.vn

Trần Đức Việt

 

tranducviet@hanam.gov.vn

Lê Quang Lâm

 

lequanglam@hanam.gov.vn

Vũ Hồng Vân

 

vuhongvan@hanam.gov.vn

Đặng Thanh Nhất

 

dangthanhnhat@hanam.gov.vn

Đinh Tiến Sang

 

dinhtiensang@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Thuỷ

 

nguyenxuanthuy@hanam.gov.vn

Vũ Hải Hường

 

vuhaihuong@hanam.gov.vn

Vũ Anh Tuấn

 

vuanhtuan@hanam.gov.vn

Phạm Ngọc Anh

 

phamngocanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Lan

 

nguyenthilan.pl@hanam.gov.vn

Ngô Hồng Thái

 

ngohongthai@hanam.gov.vn

Trình Văn Tùng

 

trinhvantung@hanam.gov.vn

Phạm Ánh Tuyết

 

phamanhtuyet@hanam.gov.vn

Dương Thị Thu Thuỷ

 

duongthithuthuy@hanam.gov.vn

Lê Thị Hưng

 

lethihung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hằng

 

nguyenthihang.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Khuyên

 

nguyenthithukhuyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Luân

 

nguyenthanhluan@hanam.gov.vn

Phạm Xuân Thiện

 

phamxuanthien@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

 

nguyenthingocha@hanam.gov.vn

Đinh Diệu Hương

 

dinhdieuhuong@hanam.gov.vn

Lương Thị Bích

 

luongthibichb@hanam.gov.vn

Phạm Văn Thịnh

 

phamvanthinh@hanam.gov.vn

 

CẤP XÃ PHƯỜNG

Tên xã – phường

Chủ tịch 

Địa chỉ Email

UBND Phường Thanh Tuyền

Nguyễn Văn Phương

ubndthanhtuyen.pl@hanam.gov.vn

nguyenvanphuong@hanam.gov.vn

UBND Phường Minh Khai

Nguyễn Văn Hợi

ubndminhkhai.pl@hanam.gov.vn

nguyenvanhoi@hanam.gov.vn

UBND Phường Hai Bà Trưng

Ứng Thị Đảm

ubndhaibatrung.pl@hanam.gov.vn

ungthidam@hanam.gov.vn

UBND Phường Trần Hưng Đạo

Trần Thị Bích Thủy

ubndtranhungdao.pl@hanam.gov.vn

tranthibichthuy@hanam.gov.vn

UBND Phường Lê Hồng Phong

Lại Văn Thuật

ubndlehongphong.pl@hanam.gov.vn

laivanthuat@hanam.gov.vn

UBND Phường Quang Trung

Lê Mạnh Hùng

ubndquangtrung.pl@hanam.gov.vn

lemanhhung@hanam.gov.vn

UBND Phường Lam Hạ

Đặng Tiến Lục

ubndlamha.pl@hanam.gov.vn

dangtienluc@hanam.gov.vn

UBND Xã Phù Vân

Phạm Phú Thắng

ubndphuvan.pl@hanam.gov.vn

phamphuthang@hanam.gov.vn

UBND Phường Châu Sơn

Vũ Văn Yên

ubndchauson.pl@hanam.gov.vn

vuvanyen@hanam.gov.vn

UBND Phường Liêm Chính

Đỗ Bằng Hiền

ubndliemchinh.pl@hanam.gov.vn

dobanghien@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Chung

Phạm Văn Hoành

ubndliemchung.pl@hanam.gov.vn

phamvanhoanh@hanam.gov.vn

UBND Phường Thanh Châu

Bùi Ngọc Diệp

ubndthanhchau.pl@hanam.gov.vn

buingocdiep@hanam.gov.vn

UBND Phường Lương Khánh Thiện

Nguyễn Thanh Bình

luongkhanhthien.pl@hanam.gov.vn

nguyenthanhbinh.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Tuyền

Vũ Quý Mão

ubndliemtuyen.pl@hanam.gov.vn

vuquymao@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Tiết

Hoàng Văn Hiếu

ubndliemtiet.pl@hanam.gov.vn

hoangvanhieu.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Đinh Xá

Vũ Xuân Trường

ubnddinhxa.pl@hanam.gov.vn

vuxuantruong@hanam.gov.vn

UBND Xã Trịnh Xá

Nguyễn Gia Toản

ubndtrinhxa.pl@hanam.gov.vn

nguyengiatoan@hanam.gov.vn

UBND Xã Kim Bình

Nguyễn Ngọc Hải

ubndkimbinh.pl@hanam.gov.vn

nguyenngochai@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Tân

Nguyễn Đức Hạnh

ubndtientan.pl@hanam.gov.vn

nguyenduchanh.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Hiệp

Cao Văn Phú

ubndtienhiep.pl@hanam.gov.vn

caovanphu@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Hải

Ngô Văn Trụ

ubndtienhai.pl@hanam.gov.vn

ngovantru@hanam.gov.vn

Hội Chữ Thập Đỏ

 

hoictd.pl@hanam.gov.vn

TT Dân số KHHGĐ

 

ttdskhhgd.pl@hanam.gov.vn 

 

Tin liên quan