Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đã hoàn tất  
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

 Tên dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

Mục tiêu chính: Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phủ Lý do nước thải gây ra

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Hạ tầng kỹ thuật

Loại dự án: Diện tích sử dụng đất 9.300m2; xây dựng mới, cải tạo hệ thống cống thu gom nước thải, các trạm bơm và xử lý nước

Thời gian thực hiện: 2007

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 154,632

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 205 ngày 02/5/2007