Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

31/08/2020
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
31/08/2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
QĐ 700 Nội vụ 31/08/2020
QUYẾT ĐỊNH 24/08/2020
31/08/2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
01/09/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tiếp công dân 18/10/2018
24/08/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp