Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND Thành phố Phủ Lý về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2014

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND Thành phố Phủ Lý về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2014
Tin liên quan