Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND Thành phố Phủ Lý về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND Thành phố Phủ Lý về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013
Tin liên quan