Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050