Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất thuộc Trường Tiểu học phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bằng hình thức đấu giá phá dỡ công trình gắn với thu hồi vật liệu (Có danh mục tài sản thanh lý kèm theo).

 

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số : 335/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất thuộc Trường Tiểu học phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bằng hình thức  đấu giá phá dỡ công trình gắn với thu hồi vật liệu (Có danh mục tài sản thanh lý kèm theo).

-  Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng),

- Thời hạn  đăng ký tham gia đấu giá đến hết 11h00ʹ ngày 19/9/2016; phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng),

- Tổ chức xem tài sản vào 09h00ʹ ngày 19/9/2016,

- Nộp tiền đặt trước trong ngày 19/9/2016, trước 16h00ʹ; Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng(năm triệu đồng),

Lưu ý: Khách hàng trúng đấu giá phải nộp số tiền ký quỹ: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để đảm bảo các yêu cầu của việc tháo dỡ công trình,

- Dự kiến bán đấu giá:  14h00ʹ ngày 20 tháng 9 năm 2016 (Thứ ba),

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản xin mời liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp Hà Nam), đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện việc đăng ký tham gia.

Số điện thoại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản: 03513.845.968.

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện  tử tỉnh Hà Nam;

- Báo hà Nam;

- UBND thành phố Phủ Lý;

- Niêm yết tại TTDVBĐGTS và nơi có tài sản;

- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đào Văn Thành