Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo Thành phố  
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

 1. Trương Quốc Bảo, chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1979

- Quê quán: huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Khai - TP Phủ Lý.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0979728109

- Email: truongquocbao@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 11/09/2007

- Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND Thành phố theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cùng các thành viên UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Hội đồng nhân dân Thành phố và UBND tỉnh, Phụ trách chung; phụ trách quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòn; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ, lao động của Thành phố; Chủ tài khoản của UBND Thành phố Phủ Lý.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
+ Công an Thành phố
+ Ban chỉ huy Quân sự Thành phố
+ Thanh tra Thành phố
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch
+ Phòng Nội vụ
+ Phòng Tư Pháp

 

2. Nguyễn Trung Dũng, phó chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1981

- Quê quán: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

- Nơi thường trú:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Tài chính, ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

-Điện thoại di động:

- Email: nguyentrungdung.pl@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác; Giao thông xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực thuế, thống kê, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

​- Cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo thẩm quyền lĩnh vực quản lý, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND Thành phố ử lý, theo dõi công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Quản lý đô thị

+ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị 

+ Trung tâm phát triển quỹ

+ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố​

3. Phạm Văn Quân, phó chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1977

- Quê quán:  Bình Lục - Hà Nam

- Nơi thường trú: Tổ 10 - Phường Hai Bà Trưng - Thành Phố Phủ Lý

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, cử nhân hành chính, thạc sỹ quản llý công

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0946208555

- Email: phamvanquan@hanam.gov.vn

- Ngày vào Đảng chính thức: 26/9/2005

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác; Văn hóa, xã hội, công tác cải cách hành chính, tôn giáo, văn thư - Lưu trữ, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng thi đua - khen thưởng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Thay mặt UBND Thành phố giữ mối quan hệ với Ủy ban mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội.

- Cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo thẩm quyền lĩnh vực quản lý, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố phân công.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

+ Văn phòng HĐND-UBND

+ Phòng Lao động - TB&XH

+ Phòng Y tế

+ Phòng Văn Hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Kinh tế

+ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố

+ Đài phát thanh Thành phố

+ Hội chữ thập đỏ

+ Trung tâm Y tế thành phố 

 

 

 

Tin liên quan