Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá QSDĐ tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Thông báo tổ chức đấu giá QSDĐ tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số: 541/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 26 tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá QSDĐ tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại khu vực phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 108 lô đất:

a. Khu LK 02, tổng số 65 lô bao gồm:

- Lô 02 mặt đường gồm 02 lô: lô LK02-38; LK02-45; Giá khởi điểm: 2.200.000 đồng/m2

-  Lô 01 mặt đường gồm 63 lô: Từ lô LK02-10 đến lô LK02-37;  từ lô LK02-39  đến lô LK02-44; từ lô LK02-46 đến lô LK02-74;

Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2

b. Khu LK 03, tổng số 36 lô bao gồm:

-  Lô 02 mặt đường gồm 01 lô LK03-40;

Giá khởi điểm: 2.200.000 đồng/m2

-  Lô 01 mặt đường gồm 35 lô: Từ lô LK03-5 đến LK03-39; 

Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2

c. Khu LK 04, tổng số 07 lô 01 mặt tiền  gồm:

 từ lô LK04-1 đến lô LK04-7;  giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu đến Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô; số lượng lô đất cụ thể được bán tại phiên đấu giá sẽ do UBND thành phố Phủ Lý quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08/11/2017 đến hết ngày 09/11/2017 trong giờ làm việc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00’ ngày 10/11/2017.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).        

3. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/01lô   

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ đến hết 16h30’ ngày 10/11/2017 như sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm  DVBĐGTS tỉnh Hà Nam;

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (CN Hà Nam), 

+ Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 08h00’ ngày 13/11/2017 (Thứ hai),

- Địa điểm bán đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp,

Hình thức bán đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn./.            

Số điện thoại: 02263.845.968.                               

Nơi nhận:

- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- UBND TP Phủ Lý, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT

- Đài phát thanh TP phủ Lý;

- UBND phường Thanh Tuyền;

- Đài phát thanh phường Thanh Tuyền;

- Niêm yết tại trụ sở phường Thanh Tuyền, TTPTQĐ; TTDVBĐGTS;

- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đào Văn Thành