Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

 

 

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số: 533/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý. Cụ thể như sau:

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 37 lô, cụ thể như sau:

* Khu LK01 gồm 13 lô, cụ thể như sau:

- Lô 02 mặt đường, gồm 01 lô: Lô LK01-15có giá khởi điểm 4.100.000đồng/m2

- Lô 01 mặt đường, gồm 12 lô: từ lô LK01-16 đến lô LK01-27, có giá khởi điểm 3.700.000đồng/m2

* Khu LK02 gồm 23 lô, cụ thể như sau:

- Lô 02 mặt đường, gồm 01 lô: Lô LK02-1 có giá khởi điểm 4.100.000đồng/m2

- Lô 01 mặt đường, gồm 22 lô: Từ lô LK02-2 đến lô LK02-13, từ lô LK02-15 đến lô LK02-24, có giá khởi điểm 3.700.000 đồng/m2

* Khu LK03 gồm 1 lô, cụ thể như sau:

- Lô LK03-2; có giá khởi điểm 3.700.000đồng/m2

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu đến Trung tâm DVBĐGTS để tham khảo hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: -  Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô, số lượng lô đất được bán tại phiên đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08/11/2017 đến hết ngày 09/11/2017 trong giờ làm việc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để được hướng dẫn.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ  ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00ˊ ngày 10/11/2017.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô. (Một trăm nghìn đồng).

3. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 50.000.000đ/1lô (Năm mươi triệu đồng),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  8h00ˊ đến hết 16h30ˊ ngày 10/11/2017 như sau:

+ Nộp trực tiếp cho Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam.

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVBĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 13/11/2017 (Thứ hai) ,

- Địa điểm: Tại hội trường Tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVBĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.                       

Nơi nhận:

- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- Đài phát thanh thành phố Phủ Lý;

- Trung tâm phát triển quỹ đất TP Phủ Lý;

- UBND xã Liêm Tiết;

- Đài phát thanh xã Liêm Tiết;

- Niêm yết tại trụ sở xã Liêm Tiết; TTDVĐGTS;

- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Văn Thành