Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vực Tư pháp Phổ biến GD pháp luật  
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 Trình tự thực hiện:

- Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; trình tự, thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Thông tư này tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.
- Trong tháng 6 và tháng 12 hàng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP) gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch.
- Kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét, tổng hợp danh sách những người có đủ tiêu chuẩn làm tuyên truyền viên pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Cơ quan thực hiện TTHC:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã
* Cơ quan trực tiếp thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo mẫu số 04 Thông tư 21/2013/TT-BTP.
Lệ phí: Không.
Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận,cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.