Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chín...

Văn bản Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020