Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình sử dụng, công khai NSNN và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017