Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, ch...

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Y tế - Cấp xã  
Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trình tự thực hiện

      - Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ trực tiếp tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện;

      - Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác minh việc sinh nếu đúng thì cấp Giấy chứng sinh cho trẻ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

        Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 02 ngày làm việc.

      - Nhận kết quả: Trạm Y tế xã, phường, thị trấnhoặc qua bưu điện.

    Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:

       Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT.
      * Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

      Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 02 ngày làm việc.

      Đối tượng thực hiện TTHC: Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ

      Cơ quan thực hiện TTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh (quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012)

      Phí, lệ phí: Không

      Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng sinh theo mẫu Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư 17/2012/TT-BYT.

      Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

      Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

          - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

          - Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.​

Phụ lục số 02.doc