Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp thuận thiết kế xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công, công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu ...

Thông tin cần biết  
Chấp thuận thiết kế xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công, công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Chấp thuận thiết kế xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công, công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ