Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CV 1411/UBND-VP ngày 7/10/2021 của UBND thành phố Phủ Lý về việc áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch...

Thông tin cần biết  
CV 1411/UBND-VP ngày 7/10/2021 của UBND thành phố Phủ Lý về việc áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
CV 1411/UBND-VP ngày 7/10/2021 của UBND thành phố Phủ Lý về việc áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố