Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư - Cấp xã  
Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Trình tự thực hiện

- Đăng ký thông tin

- Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu

- Nhận chứng thư số

- Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Cách thức thực hiện: Đăng ký trên máy tính, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

   - Đối với Bên mời thầu:

  + Đơn đăng ký Bên mời thầu

  + Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký

  + Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký

-  Đối với Nhà thầu

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  

- Đối với Bên mời thầu: miễn phí

- Đối với nhà thầu: 500.000 VNĐ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.