Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm c...

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Xây dựng (6 thủ tục)  
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện

    - Tổ chức, cá nhânnộp hồ sơ điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện (các huyện chưa thành lập Trung tâm hành chính công) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

    Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

    - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

    - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

    - Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

    - Người tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng kinh tế và hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

    - Nhận kết quả:

    + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

    + Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, cá nhân khi đến nhận kết quả mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

    Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

    Hồ sơ:

    * Thành phần hồ sơ:

    (1) Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:

    - Đối với công trình:

    + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

    + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

    + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

    + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

    - Đối với nhà ở riêng lẻ:

    + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

    + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

    + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

    - Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

    (2) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:

    - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

    - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

    (3) Trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:

    - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

    - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

    * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

    Thời hạn giải quyết:

    - Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    - Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân

    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:UBND các huyện, thành phố

     - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Kinh tế và hạ tầng/ Phòng quản lý đô thị.

    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại.

    Lệ phí:

    +Tại địa bàn thành phố Phủ Lý: 50.000 đồng/1 giấy phép;

    +Tại địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại 30.000 đồng/1 giấy phép.

    +Đối với các công trình khác 100.000 đồng/1 giấy phép.

    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

    Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

    - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

    - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

    - Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Hà nam về lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH.doc