Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện  
Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".Thấm nhuần lời dạy đó, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo". Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo" được tăng cường đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

Từ 2015-2020,  phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn Thành phố Phủ Lý được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như phát triển kinh tế, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp,vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đến nay, toàn Thành phố đã xây dựng được gần 200 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Về lĩnh vực kinh tế: 42 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây hàng hóa, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, sản xuất rau sạch an toàn, tích tụ ruộng đất vùng trũng kinh tế kém hiệu quả sang mô hình đa canh đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Các mô hình khéo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB để triển khai thực hiện dự án, chuyển đổi nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn . Các mô hình vận động hội viên, nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo .

 Lĩnh vực văn hóa - xã hội Thành phố có 89 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký, triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó các mô hình xây dựng đô thị văn minh; khéo tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi ra đường, hè phố; góp phần “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch". Các mô hình về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân dùng làn nhựa đi chợ, không dùng túi nilong, trồng và chăm sóc đường hoa, xây dựng làng văn hóa nông thôn mới; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chung tay bảo vệ mô trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng công trình phúc lợi xã hội, hoạt động từ thiện, tạo môi trường lành mạnh trong cộng đồng, nhất là các cháu thiếu nhi và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam“Lá lành đùm lá rách".

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh hiện có 50 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó: Các mô hình khéo tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục người chấp hành án hình sự tại địa phương không vi phạm pháp luật. Các mô hình khéo tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị xây dựng các khu dân cư, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, xây dựng đơn vị văn hóa. Các mô hình khéo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ và công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; từ bỏ các đạo lạ; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không tham gia khiếu kiện đông người đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương .

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, toàn Thành phố có tổng số có 06 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó:Các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố vững mạnh. Các mô hình khéo tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp thành lập các chi hội đoàn thể ở cơ sở.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong thời gian tới Ban dân vận Thành ủy Phủ Lý sẽ chú trọng : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời đưa tin, viết bài những mô hình, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo".Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" thành phố khi có biến động, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên phụ trách các lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị Vì Nhân dân phục vụ" tại các phường, xã; mô hình "Tổ dân vận ở chi bộ thôn, tổ dân phố". Tổ chức Tọa đàm về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn Thành phố. Hàng năm và giai đoạn, tổ chức tập huấn, kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân, những mô hình, điển hình hay, hiệu quả, tạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

Có thể khẳng định, trong giai đoạn 2015-2021, phong trào thi đua “Dân vận khéo" đã được Thành ủy Phủ Lý quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ; phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

lkt3.bmp

lkt4.bmp

zalo (1).jpg

zalo.jpg