Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  
Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021