Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức - Sự kiện  
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 8/7/2024, Trung tâm chính trị Thành phố Phủ Lý phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lại Thị Thanh Hương – UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; các đồng chí là giảng viên của Trung tâm chính trị thành phố.

         Tham gia học tập có 50 học viên là những đảng viên mới kết nạp của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý. Trong thời gian từ ngày 7​​/7 – 17/7/2024, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

         Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam....

        Kết thúc khóa học, các học viên được tham quan thực tế và viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do BTV Thành uỷ Phủ Lý cấp. Đây là điều kiện quan trọng để các chi đảng bộ xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 01 năm rèn luyện, phấn đấu./. ​

       Sau đây là một số hình ảnh:

DUNG TIN.00_02_03_45.Still1858.jpg

DUNG TIN.00_01_50_38.Still1859.jpg

DUNG TIN.00_02_24_36.Still1863.jpg

DUNG TIN.00_02_00_14.Still1861.jpg

DUNG TIN.00_01_50_48.Still1864.jpg

DUNG TIN.00_02_02_27.Still1862.jpg
Tin liên quan