Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư - Cấp xã  
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng;

- Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng;

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực;

- Chủ đầu tư xem xét, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan của chủ đầu tư.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo hợp đồng;

- Bảng thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu

- Hồ sơ năng lực

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Chủ đầu tư các cấp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: kết quả lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, nhóm thợ

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.