Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021