Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Thành phố

Tổ chức bộ máy Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Thành phố

Họ và tên: Trương Quốc Bảo

Chức vụ: Chủ tịch UBND Thành phố

Số điện thoại: 0913366958

Email: truongquocbao@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ: Đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Họ và tên: Tạ Hồng Điệp

Chức vụ: Chánh Văn Phòng HĐND - UBND 

Số điện thoại: 0982.009.117

Email: tahongdiep@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ: Đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam