Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng...

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT - Cấp xã  
Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Trình tự thực hiện:

 Đối với đất chuyên trồng lúa nước:

- Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ.

- Người sử dụng đất, nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo các trường hợp sau:

+ Là hộ gia đình, cá nhân: trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

+ Là tổ chức: trực tiếp đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “tiếp nhận đăng ký chuyển đổi", đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận , Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Đối với đất lúa khác:

- Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Mục 3 Biểu mẫu này.

- Người sử dụng đất:

+ Là hộ gia đình, cá nhân: phải báo cáo trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

+ Là tổ chức: nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “tiếp nhận đăng ký chuyển đổi", đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận , Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa nước (áp dụng đối với trường hợp đất chuyên trồng lúa nước);

- Báo cáo chuyển đổi cây trồng trên đất lúa khác (áp dụng đối với trường hợp đất lúa khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

Lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất lúa;

- Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.​