Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ/ 616 xây dựng ngày 16.4.19

Thủ tục hành chính  
QĐ/ 616 xây dựng ngày 16.4.19
Về việcc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng