Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ 823 Nông nghiệp

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Nông nghiệp không có rừng  
QĐ 823 Nông nghiệp
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi,
bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam