Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến thành phố phủ Lý giai đoạn 2021-2025

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến thành phố phủ Lý giai đoạn 2021-2025