Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết đinh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phủ Lý

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết đinh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phủ Lý