Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính kế hoạch