Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 c...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Tin liên quan