Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Số: 386/QĐ-UBND

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Tư Pháp (40 thủ tục)  
QUYẾT ĐỊNH Số: 386/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật;
 lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam