Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thành phố Phủ Lý.

Công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thành phố Phủ Lý.