Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất A28, C13 thuộc đất đấu giá ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
TB Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất A28, C13 thuộc đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng vị trí 4 xã Liêm Chung