Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018.

Công khai ngân sách Tổng hợp tình hình công khai  
Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018.