Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Phủ Lý.

Thông tin cần biết  
Thông báo tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Phủ Lý.