Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm dừng giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

Lịch tiếp dân  
Thông báo về việc tạm dừng giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố