Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của công an TP tại bộ phận tiếp nhận và t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của công an TP tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Phủ Lý