Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 Quy định về trang bị vũ khí vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 Quy định về trang bị vũ khí vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ