Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018. Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018. Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ