Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Tư pháp - Cấp xã  
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Trình tự thực hiện:

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện: Người thực hiện việc chuyển giao thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn: Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;