Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3, năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3, năm 2022
Sáng 11/8/2022, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng 3 gồm cán bộ là trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, ban, ngành đoàn thể và tương đương của tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND-UBND các phường xã thuộc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên Trường Chính trị tỉnh trao đổi các chuyên đề về: Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Phổ biến, tuyên truyền Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong quá trình học tập, các giảng viên đi sâu phân tích những nội dung chuyên đề liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương; vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những việc làm cụ thể của cán bộ nhằm góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ đối tượng 3 nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.​/.

Sau đây là một số hình ảnh:

Sequence 01.00_00_01_08.Still103.jpg

Sequence 01.00_00_06_08.Still110.jpg

Sequence 01.00_00_04_14.Still106.jpg

Sequence 01.00_00_02_22.Still111.jpg

Sequence 01.00_00_10_08.Still107.jpg

Sequence 01.00_00_24_04.Still109.jpg

Sequence 01.00_00_10_19.Still104.jpg