Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021