Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố