Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Thành phố Phủ Lý

Công khai ngân sách Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn  
Vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Thành phố Phủ Lý