Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phủ Lý: Phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

Tin tức - Sự kiện  
Phủ Lý: Phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”
Xác định chính quyền thân thiện là những hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước nhằm loại bỏ rào cản để gần gũi hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng chính quyền thân thiện là việc thực hiện các hoạt động của chính quyền nhằm thực hiện cải cách hành chính. Chính vì vậy, thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đang là một trong những phương thức thực hiện hiệu quả công tác Dân vận ở thành phố Phủ Lý, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của địa phương. Nhân ngày truyền thống công tác Dân vận 15/10, xin giới thiệu bài viết :

Hiện nay, công tác Dân vận là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Trong đó, công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh Hà Nam đã ban hành Hướng dẫn số 06 nhằm chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền". Phương châm hành động cụ thể là“Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền" vào chương trình, nghị quyết để triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác dân vận. 

Tại Thành phố Phủ Lý, ngay sau khi được quán triệt các văn bản, hướng dẫn, Ban dân vận Thành ủy đã triển khai tới 100% các đơn vị cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai các khẩu hiệu: Cán bộ công chức UBND các phường xã quyết tâm thực hiện tốt 5 biết (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và 3 thể hiện (Tôn trọng trong quan hệ giao tiếp, văn minh lịch sự trong văn hóa giao tiếp giải quyết công việc, gần gũi quan hệ giải quyết công việc nhanh chóng). 2 năm qua, với kết quả bước đầu thực hiện “Năm dân vận chính quyền " cho thấy, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước nâng cao. Người dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Lĩnh vực có nhiều chuyển biến, được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá cao là việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch... Nhiều mô hình “Dân vận khéo" trong lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả như mô hình: “Tổ viết giúp và hướng dẫn hồ sơ cho công dân", “Trao thư chúc mừng kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh khi người dân đến thực hiện thủ tục kết hôn, khai sinh", “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi"… Qua đó, nâng dần mức độ hài lòng của người dân và các tổ chức khi đến liên hệ làm việc với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, việc triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần làm cho kinh tế - xã hội của thành phố Phủ Lý tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết ngày càng được phát huy, niềm tin trong nhân dân được tăng cường. 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", hệ thống chính trị của thành phố Phủ Lý hiện nay được đẩy mạnh bằng việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền" để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chỉ tính trong năm 2019 và năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức triển khai, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện". Trước hết tập trung thay đổi cung cách ứng xử, thái độ phục vụ Nhân dân theo phương châm “4 xin": xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn và “4 luôn": luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn sẵn lòng giúp đỡ đối với cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa .

Để thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành, Ban dân vận Từ Thành phố tới cơ sở đã chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và quy trình giải quyết công việc; giảm bớt giấy tờ hành chính; giảm thời gian xử lý công việc hành chính; cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ chức và cá nhân được nhận giấy hẹn và kết quả giải quyết hành chính theo đúng thời hạn quy định. Bố trí các phương tiện phù hợp nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể về quy trình, thủ tục hành chính. Sắp xếp trụ sở làm việc thân thiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ nhân dân khi đến làm việc; niêm yết công khai, minh bạch các phí, lệ phí  trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Theo ông Đỗ Quốc Hoàn – UV BTV Thành ủy- Trưởng ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ  thành phố : Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy- của Ban Dân vận thành phố, đến nay lãnh đạo các phường xã thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trong đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải vui vẻ, nhiệt tình phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết hồ sơ đúng hẹn. Mặt khác, lưu ý từng cán bộ, công chức phải biết lắng nghe, sẵn sàng xin lỗi, cảm ơn người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính tại đơn vị. Hàng năm, các phường xã đều tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân, lấy phiếu đánh giá sự hài lòng tại các thôn tổ. Các thủ tục hành chính tại địa phương được nhân dân khá hài lòng và đánh giá cao. Việc đánh giá của nhân dân đã thể hiện rõ tính khách quan, tính xây dựng và phản ánh thực chất tinh thần trách nhiệm của cán bộ các phường xã trong việc thực thi nhiệm vụ. Cũng thông qua quy tắc ứng xử tôn trọng, thân thiện với Nhân dân, nhiều đơn vị trên địa bàn Thành phố Phủ Lý đã thực hiện gửi văn bản xin lỗi và nói rõ lý do để người dân biết mà thông cảm, chia sẻ khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Đáng ghi nhận là qua việc kiểm tra 21 phường xã tổ chức lấy phiếu sự hài lòng của người dân thì các đơn vị này đều đạt từ 95% trở lên về rất hài lòng và tốt; còn lại gần 5% hài lòng và tương đối hài lòng.

Bên cạnh đó, để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới ngày càng phát huy hiệu quả và tính thực tiễn trong cuộc sống, Ban dân vận Thành ủy Phủ Lý đã công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Thực hiện hình thức “Thư xin lỗi" đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc không đúng hẹn; “Thư cảm ơn", “Thư chúc mừng" nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan; tổ chức đối thoại với nhân dân thường kỳ hoặc đột xuất nhằm cảm ơn sự góp ý, xây dựng, sự hợp tác của tổ chức, cá nhân.

Có thể nói, xây dựng chính quyền thân thiện là việc làm rất cần thiết nhằm thực hiện tốt mối quan hệ tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làn chủ" mà Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra và là sự khẳng định bản chất tốt đẹp của chính quyền nhân dân, do nhân dân làm chủ. Qua một thời gian thực hiện mô hình điểm chính quyền thân thiện trên địa bàn Thành phố Phủ Lý đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc của nhiều cán bộ, công chức cấp phường xã, từng bước chuyển đổi từ “mệnh lệnh hành chính" sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục". Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại của các đơn vị được thực hiện tốt, nhiều sự việc được giải quyết từ cơ sở, tạo được niềm tin cho quần chúng vào chính quyền. Các mô hình này được tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từ các đơn vị điểm để tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn tại các địa phương./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

07c4711b6f5a4d851fc0c111eedb8f04.jpg

zalo (4).jpg

zalo (3).jpg

zalo (2).jpg