Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 thành phố Phủ Lý.

Công khai ngân sách Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 thành phố Phủ Lý.