Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai dữ liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Phủ Lý

Công khai ngân sách Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định  
Quyết định về việc công bố công khai dữ liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Phủ Lý